ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A WWW.1APHARMA.HU OLDALRA VONATKOZÓAN

 1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés célja

 2. Milyen célból kezelhetjük adatait?

 3. Kit érinthetnek a fenti adatkezelések?

 4. Milyen alapon és meddig kezeljük adatait?

 5. Az Adatkezelők jogos érdekének leírása

 6. A kezelt személyes adatok köre

 7. Adatok továbbítása, illetve a továbbítás címzettjei

 8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 9. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, Kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

 10. Adatvédelmi tisztviselő

  1. 1A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőktől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés. Amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőktől az adatkezelést érintő információkról.

   2A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőktől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelők az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatják. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelők részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

   3Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák az Adatkezelők. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelők más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsák.

   Budapest, 2020. május 12.
   Sandoz Hungária Kft. és 1A Pharma GmbH